Water Resources Engineering

Zhi-Qiang Deng photo

Zhi-Qiang Deng, Ph.D.
Professor
Phone: (225) 578-6850
Fax: (225) 578-4945
zdeng@lsu.edu 

Frank Tsai photo

Frank Tsai, Ph.D., PE
Professor
Phone: (225) 578-4246
Fax: (225) 578-4945
ftsai@lsu.edu 

 

Clinton Willson photo

Clinton Willson, Ph.D., PE
Mike N. Dooley, P.E. Professor
Phone: (225) 578-8672
Fax: (225) 578-4945
cwillson@lsu.edu